คอมพิวเตอร์เกรดอุตสาหกรรม

               คอมพิวเตอร์เกรดอุตสาหกรรมได้รับการออกแบบมาเพื่อนำไปใช้ในสถาวะแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรม  หรือใช้งานภาคสนาม (Outdoor)   ที่มีสภาวะแวดล้อมพิเศษ เช่น อุณหภูมิสูง  มีฝุ่นละออง  มีค่าความชื้นสัมพัทธ์สูง  มีการสั่นสะเทือน  หรือระดับกระแสไฟฟ้าไม่คงที่   สามารถทำงานต่อเนื่องได้ดีโดยไม่ต้องปิดเครื่องพัก หรือทำงานตลอด 24 ชั่วโมง
               คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมแต่ละรุ่นที่ผลิตออกจำหน่ายส่วนใหญ่จะมีอายุการใช้งาน 5 ถึง 10 ปี รวมถึงมีอะไหล่สำรองสามารถหาได้จากตัวแทนจำหน่ายทั่วโลก


คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมนำไปใช้กับงานอะไรได้บ้าง ?  ได้แก่

   1.เก็บข้อมูลสำหรับการวัด การนับ การควบคุมกระบวนการทางสถิติและการควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ
   2. ติดตั้งเป็นเครื่องเดียว(Stand-alone) หรือการเก็บควบคุมเป็นกลุ่ม (Network controller)
   3. อุปกรณ์ควบคุมการลำเลียง การควบคุมการเคลื่อนไหว (Motion control)
   4. กระบวนการผลิต  เครื่องจักรผลิตสินค้า
   5. ระบบอัตโนมัติงานในโรงงานทั่วไป